Regulamin

Regulamin korzystania ze szkoleń w formie e-learnigu prowadzonych przez USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI

 

Definicje:  

1.      USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI adres: 26-800 Białobrzegi, ul. Jodłowa 5 – właściciel szkolenia

2.      Platforma – wirtualna platforma dostępna w Internecie, na której umieszczone zostało szkolenie  (www.bhp-sulkowski.pl)

3.      Użytkownik Klient- Zleceniodawca, który wykupił szkolenie na platformie dla siebie lub dla Użytkownika Kursanta ( Kursantów).  

4.      Użytkownik Kursant – pracownik wskazany z imienia i nazwiska i skierowany do udziału w odpowiednim szkoleniu przez Zleceniodawcę.

5.      Szkolenie - odpowiednio \\\\\\\\\\\\\\\"szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjnych\\\\\\\\\\\\\\\" lub „szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami\\\\\\\\\\\\\\\" lub „szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych”  bądź inne.

6.      Zaświadczenie - pisemny dokument potwierdzający ukończenie okresowego Szkolenia z wynikiem pozytywnym przez Użytkownika Kursanta.

Rozdział I. Informacje wstępne. 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług w zakresie szkoleń, świadczonych w ramach odpłatnego korzystania z platformy e-learningowej, będącej własnością USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI.

2. Dostęp do zawartych w serwisie informacji niewymagających procesu logowania jest nieograniczony; Użytkownik automatycznie akceptuje niniejszy regulamin dopiero w momencie rejestracji (założenia konta), lub złożenia zamówień.

3. USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Usług; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI.

4. Za czynniki niezależne od USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI.  uważa się w szczególności:

  a. przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,

    b. awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,

c. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI nie ponosi odpowiedzialności,

    d. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,

     e. okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.

     f. przerwa w świadczeniu usług domeny lub serwera przez firmę obsługującą platformę szkoleniową.

Rozdział II. Zasady ogólne 

1.      Warunkiem prawidłowego działania Platformy na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej z możliwością zapisu plików cookies oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w serwisie. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Użytkownik może skorzystać z działu pomocy lub skontaktować się z Administratorem serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia Użytkownikowi realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z serwisu i udziału w szkoleniach.

2.      Zleceniodawca, po zaakceptowaniu warunków umowy o udostępnienie szkolenia w formie e-learningu dostaje maila z danymi potrzebnymi do logowania się dla kursantów następnie przekazuje loginy i hasła użytkownikom kursantom, a oni uzupełniają dane takie jak: imię i nazwisko, data              urodzenia, miejsce urodzenia, stanowisko pracy oraz adres email.

3.      Dostęp do kursu jest nieograniczony czasowo.

4.      Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia  jest uzyskanie przez Kursanta 60% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego.

5.      Kursant, który nie ukończył kursu, nie otrzymuje zaświadczenia (certyfikatu) ukończenia. 

6.      Użytkownikowi z powodu niezaliczenia kursu nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny.

7.      Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w toku korzystania z usług Platformy e-learningowej treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp., a także nie wolno mu nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Platformy.

Rozdział III. Zaświadczenie ukończenia kursu 

1.      Kursantom, którzy ukończyli szkolenie na Platformie, wystawiane jest zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu.

2.      Uczestnikom, którzy nie ukończyli kursu, zaświadczenie nie zostanie wystawione.

3.      Certyfikat tymczasowy generowany jest automatycznie i dostępny w formacie PDF po uiszczeniu opłaty za szkolenie.

4.      Zaświadczenie oryginalne wysyłane jest przesyłką listowną (priorytet) lub kurierem na adres wskazany przez Zleceniodawcę.

Rozdział IV. Opłaty. 

1.      Uiszczenie opłaty będzie dokonywane przez Zleceniodawcę w okresie 14 dni od zamówienia. Oryginalny druk faktury zostanie dołączony do przesyłki pocztowej zawierającej Zaświadczenia dla Kursantów.

2.      Opłaty za dostęp do szkolenia (zgodnie z ustaloną ceną szkolenia umieszczoną na Platformie) Zleceniodawca wnosi na konto USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI – nr rachunku: 84 1240 3259 1111 0011 0832 4542 wpisując w tytule przelewu: Nazwę firmy oraz numer zamównia

3.      Opłata zawiera koszt odbycia szkolenia w formie e-learningu, testu końcowego oraz wystawienia i wysłania Zaświadczenia przesyłką listowną ( priorytet) na adres wskazany przez Zleceniodawcę. W przypadku gdy Zleceniodawca zamówi przesyłkę kurierską będzie zobowiązany do pokrycia kosztów takiej przesyłki.

4.      Opłata dotyczy możliwości (udostępnienia) zrobienia szkolenia przez okres 30 dni od czasu zamówienia. W przypadku gdy zamawiający nie zrealizował szkolenia przez powyższy okres zapłata również się należy.

Rozdział V. Materiały szkoleniowe i prawa autorskie. 

1.      Kursant ma obowiązek:

a.      korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu,

b.      podać w formularzach i swoim profilu na Platformie prawdziwe dane.

2.      Uczestnik nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących treść kursu osobom trzecim.

Rozdział VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych. 

1.      Składając zamówienie lub rejestrując się na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług. Użytkownikowi z tego tytułu przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.

2.      Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do                  nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania porozumienia, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi:

a.      imię i nazwisko Użytkownika,

b.      datę i miejsce urodzenia Użytkownika,

c.      adres poczty elektronicznej Użytkownika,

d.      miejsce i adres miejsca pracy Użytkownika,

e.      stanowisko w miejscu pracy Użytkownika.

f.       adres doręczenia

g.      dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

3.      Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem Użytkownika w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.

Rozdział VII. Reklamacje. 

1.      W przypadku niepoprawnego działania szkolenia Użytkownik jest  zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie administratora systemu wysyłając wiadomość na adres e-mail: bhp-sulkowski@o2.pl

2.      Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

3.      Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika składającego reklamację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie oraz zwięzły opis zdarzenia motywującego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

4.      W terminie 7 dni roboczych od otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zajętym przez USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI stanowisku.

5.      W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika stanowiska USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI  w sprawie reklamacji, może on dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe. 

1.      USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI  dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Platformy.

2.      USŁUGI BHP I PPOŻ KONRAD SUŁKOWSKI  zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w niej zachodzących.

3.      Zabronione jest kopiowanie całości lub części szkoleń dostępnych w ramach Platformy.

4.      W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie wchodzą w życie z datą ich publikacji na Platformie, przy czym Użytkownicy posiadający już konta w Platformie o zmianach regulaminu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.      Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.

6.      W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora serwisu.

7.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności