Szkolenie BHP okresowe dla służby BHP

Szkolenia BHP okresowe w formie e-learningu przeznaczone dla pracowników służby BHP: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów i głównych specjalistów ds. BHP

Ważność szkolenia : 5 lat

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

- identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,

- organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników   szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,

- ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,

- metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp, 

  c) ochrona pracy kobiet i młodocianych, 

  d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, 

  e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  f) ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, 

  h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, 

  i) nadzór i kontrola warunków pracy 

2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

  a) zagrożenia wypadkowe, 

  b) hałas i drgania mechaniczne, 

  c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, 

  d) czynniki biologiczne 

  e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, 

  f) pola elektromagnetyczne, 

  g) energia elektryczna i elektryczność statyczna, 

  h) mikroklimat środowiska pracy, 

  i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, 

  j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe, 

  k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów 

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 

5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka

8. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby 

9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp 

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności